İhale Duyurusu – Belediye Bulvarı Düzenleme Projesi

Gönyeli Belediyesi Belediye Bulvarı Düzenleme Projesi İhalesi

Teklif kabul sıra no 008/2017

BU PROJENİN FİNANSMANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ VE GÖNYELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR

1. İhale tahmini değeri 2.043.472,21 TL’dir. (KDV Hariç)
2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ve 2. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.
3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
6. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 10/01/2018 tarihli olacaktır.
7. İhale dokümanları www.gonyeli.org adresinden görülebilir. Ancak,
Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında ihale CD dosyasını almaları gerekmektedir.
8. Teklifler en geç 10/11/2017 saat 16:15’e kadar Gönyeli Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
9. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek
mecburiyetinde değildir.